MY MENU
제목

Event 01. 동네방네 SNS 소문내기 s2.

작성자
관리자
작성일
2018.08.06
첨부파일0
내용

동네방네 SNS 소문내기 S2.

※ 공유 시, #두부플러스 #두부랜드 필수 입력 (글 읽기 권한 : 전체공개)

 • 아래의 소식중 원하는
  정보를 본인 SNS에 공유하기 
 • 공유한 게시글
  URL주소를 댓글에 등록 

[이벤트 상세사항]

※ 해당 이벤트는 2018년 8월 13일(월) ~ 9월 16일(일) 까지 진행되며, 당첨자를 선정하여 상품을 지급할 예정입니다.

※ 이벤트 별 참여방법을 준수하여 주시길 바랍니다. (각 이벤트 별 상세사항을 확인해 주시길 바랍니다.)

※ 당첨자 발표일 : 2018년 9월 19일(수)

 1. 1. 당첨자 공지는 두부랜드(http://land.dubuplus.com) 및 당첨자 개별공지 합니다. 
 2. 2. 제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전, 동네방네 소문내기s2, DUBU+ 리얼 스토리, 웹 디자이너를 찾아라! 중 원하는 소식을 선택하여 공유하거나 두부랜드에 있는 소식을 자유롭게 구성하여 SNS채널에 공유해 주세요. 
 3. 3. 해시태그 및 태그에 #두부플러스, #두부랜드 를 꼭! 입력하세요. (미 입력 시, 추첨대상에서 제외!) 
 4. 4. 공유하신 SNS 게시물의 URL을 해당 이벤트 상세페이지 댓글에 등록해 주세요. 
 5. 5. SNS 게시물 URL 댓글 등록 시, 공유한 이벤트 상세 안내 페이지에 등록해주시길 바랍니다. 
 6. 6. “Event 01. 동네방네 SNS 소문내기”를 공유하셨을 경우, 아래의 댓글 부분에 게시물 URL을 기재해주세요. 
 7. 7. 기타 유의사항은 두부랜드 이벤트 2탄!에 기재된 내용을 참고하시길 바랍니다. 

URL 복사

아래의 URL을 전체 선택하여 복사하세요.

 • 관리자

  ---------------------------------------------------------
  해당이벤트는 종료되었습니다.
  당첨자는 9월 19일에 공지될 예정입니다.

  11 개월전
 • 김옥화

  https://www.facebook.com/ogju.gim1/posts/1889171604506761?__tn__=-R
  신나게 응원해 드립니다~!!^ㅡ^* 앞으로 많이 응원해야 겠어요~~ ♪ ♪ ♪
  언제나 번창하시고 사랑받으시구요 멋진 성과 이루세요~~

  많이 응원해 드릴게요!! 힘차게~~ 파이팅...♬

  11 개월전
 • 임샛별

  참여합니다~
  https://story.kakao.com/bbaa4860/KZ1qyWuyhKA
  https://twitter.com/bbaa4860/status/1041303737849896962
  https://blog.naver.com/bbaa4860/221360206200

  11 개월전
 • 강숙연

  공유완료
  https://blog.naver.com/black5164/221360206162
  https://story.kakao.com/black5164/FTDNzLUYHj0
  https://twitter.com/black5164/status/1041303688537464833

  11 개월전
 • 이만순

  Event 01. 동네방네 SNS 소문내기 s2. 참여완료.
  https://blog.naver.com/angel37251/221360206149
  https://twitter.com/angel37251/status/1041303659492007936
  https://story.kakao.com/angel37251/EPDFWIUYHj0

  11 개월전
 • 서경숙

  소문내기 참여합니다!
  https://blog.naver.com/loves5245/221360206076
  https://twitter.com/loves5245/status/1041303624536612864
  https://story.kakao.com/loves5245/fC8BwZtYHj0

  11 개월전
 • 황시연

  동네방네 SNS 소문내기완료
  https://blog.naver.com/aendi10/221360206056
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=980830665434693&id=100005233066645
  https://story.kakao.com/lovesqpt/kJPFfwUyhKA

  11 개월전
 • 권오욱

  동네방네 SNS 소문내기 참여합니다
  https://blog.naver.com/alalsk77/221360205941
  https://twitter.com/alalsk/status/1041303515908386816
  https://story.kakao.com/alalsk77/IQhi9MUyhKA

  11 개월전
 • 권지은

  공유합니다
  https://blog.naver.com/mini1814/221360205834
  https://twitter.com/1814you/status/1041303479564693504
  https://story.kakao.com/mini1814/gLCwiItYHj0

  11 개월전
 • 허윤정

  https://twitter.com/hellojjeong/status/1041271850200752128

  11 개월전
 • 조주형

  https://plus.google.com/104141599749894432318/posts/JHrH46Gs62p?hl=ko
  https://twitter.com/oreoooreoo00/status/1041251482681524224
  https://www.facebook.com/jo.juhyeong/posts/2286651131563059

  두부랜드 에서 진행중인 이벤트 소식 소문내요~~
  다양한 이벤트가 열리고 있는 두부랜드에 많이 방문하고 참여해서 혜택 받았으면 좋겠네요.

  11 개월전
 • 문성동

  동네방네 SNS 소문내기 공유했어요.

  https://blog.naver.com/akqjqehddl/221360032945
  https://twitter.com/ateMoon/status/1041214808899510272
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2225213970884091
  https://story.kakao.com/ate0226/d7hwotzlHj0
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/5Np9oQ8pGHZ

  11 개월전
 • 유인규

  [동네방네 SNS 소문내기] 이벤트 참여합니다.

  https://plus.google.com/u/0/111366715731434120474/posts/M67YNVxJqwU

  11 개월전
 • 송현정

  # 이벤트 1. 동네방네 SNS 소문내기 S2

  https://story.kakao.com/homerun55/IZ1rJUFdhKA
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692275104463203&set=a.124524194571633&type=3&theater
  https://plus.google.com/105648594279657142493/posts/BgSvcRvFWBA
  https://twitter.com/oneday7891/status/1041150831125389315
  https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=16713472&memberNo=5964950
  https://pholar.co/post/982330/13243893
  http://blog.daum.net/sdjfkjas/1189

  11 개월전
 • 진영로

  이벤트 1. 동네방네 SNS 소문내기 S2

  https://twitter.com/agjaks/status/1041044554965639168

  https://www.facebook.com/rhkdtlrhr/posts/1813034795476262

  11 개월전
 • 지은별

  소문내기 공유완료
  https://twitter.com/uekiss21/status/1040958448488382465
  https://story.kakao.com/uekiss21/JCfHLzhIHKA
  https://blog.naver.com/uekiss21/221359727494

  11 개월전
 • 권혜은

  소문내기 참여합니다~
  https://story.kakao.com/qptses/DT7vCR2IEj0
  https://www.facebook.com/qptses5458/posts/1864797520277011
  https://twitter.com/bbbnbnb52/status/1039837374178516993
  https://blog.naver.com/qptses5458/221357736725

  11 개월전
 • 조혜진

  https://instagram.com/p/BnGfL8dHg64/

  공유하기 참여합니다^^

  11 개월전
 • 김정윤

  https://twitter.com/hirobest/status/1035802225329590272

  11 개월전
 • 홍태식

  동네방네 이벤트 소문내기 참여합니다 ♥ ^^ ~~
  https://blog.naver.com/34823967/221349452698
  https://cafe.naver.com/indzone0/84914
  https://cafe.naver.com/metroevent/49829
  https://cafe.naver.com/welllife9607/376691
  https://cafe.naver.com/theweb/29125
  https://cafe.naver.com/eventplaygbaek/30140
  https://cafe.naver.com/tojongwon/28231
  https://cafe.naver.com/carrotsauce/62419
  https://cafe.naver.com/momscompany/101651
  https://cafe.naver.com/momsbloger/949655

  11 개월전
 • 김혜림

  이벤트 참여했어요~~~
  https://instagram.com/p/BnFz3dVlM3f/

  11 개월전
 • 이형목

  소문내기 이벤트에 참여합니다. 두부랜드 공모전도 널리 알려지기를 바랍니다.

  https://blog.naver.com/cherish0227/221348270857
  https://twitter.com/moki0227/status/1034644650072535040
  https://pholar.co/post/980613/13188998

  11 개월전
 • 이재완

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2010381245648834&id=100000309331959&__xts__%5B0%5D=68.ARAA7kBVhbO0KwjmjK4kEmS3vUjHlbG85LHercYP3xojRa6XoyKeYp-Ba_LcIgwEMXBE3TLZWTUQbDoNnPdluh2H2xM5lZLUnvERuw4grflhGqQ3nnf-F6KqFQH9RBCvqJeVoiI&__tn__=-R-R

  11 개월전
 • 이수진

  https://www.facebook.com/dltnwlsu/posts/1952637181464763?__xts__[0]

  참여합니다!

  11 개월전
 • 박지훈

  https://blog.naver.com/pjhpjhj7/221344810446

  11 개월전
 • 오미연

  이벤트 소문내기 참여했어요!

  https://twitter.com/omy62610/status/1031074661516238848
  https://www.facebook.com/omy6261/posts/1933357493350994
  https://story.kakao.com/ohmiyon4536/dKnrVPIMpJ0

  11 개월전
 • 민수홍

  https://www.facebook.com/mismin76/posts/2135220223200118?__xts__[0]=68.ARD-4u-3R5Wgd75XVIW9AtLEWmbewhBT3mcWyf_kDV4fKOHbYVJB3dVtuIBOUpTi4VXxbkfCmpf6-IxrbXiWf_Q2DhaAiV9J6pPmuQOBxNw-qyFnTQSogJNfKJbfA1SAsLzd4a4uqyyC&__tn__=-R

  11 개월전
 • 이경수

  전체공개 공유한url주소: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=518336058607764&id=100012941229193&__xts__[0]=68.ARDVBXmiS2BUYvgGI-i98SLK869VVggRETVchD8XAUOjIR8kvMsSfnCRS-9SWtsasWEdd78r8MbLO78k6rEqGDhzNf5lDAwiiRIRjXG8xPlCP8rZHMcPV3oICvjE87y42TdJoXIEoBJP&__tn__=-R 참여합니다.

  1 년전
 • 이진원

  https://twitter.com/jinbongman/status/1030348278359982080
  https://www.facebook.com/jinbong5880/posts/699456680401028

  1 년전
 • 이진원

  https://twitter.com/jinbongman/status/1030348278359982080
  https://www.facebook.com/jinbong5880/posts/699456680401028

  1 년전
 • 김대손

  https://blog.naver.com/daero5/221340676232

  참여합니다

  1 년전
 • 김도용

  이벤트 참여해요. 다양한 이벤트를 해주셔서 기쁘네요.두부랜드 화이팅~~

  http://blog.naver.com/gdy1014/221339960714
  https://twitter.com/zDVeMaZyWPzeENL/status/1029974843612000256
  https://band.us/band/71620086/post/76
  https://story.kakao.com/gdy1014/iAvdAVOQnjA
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214287989430876&id=100025490299860

  1 년전
 • 박영미

  두부플러스 Event 01. 동네방네 SNS 소문내기에 참여 했어요 ~!!

  http://blog.naver.com/cjstt1220/221339949142
  https://story.kakao.com/_JW6rd9/hFDR9NMpnjA
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155677611981901&id=100026189881547
  https://twitter.com/HzaBdDLM6gulmtN/status/1029970726701289472
  https://band.us/band/70921031/post/133

  1 년전
 • 김지희

  이벤트 참여 했어요 ♡
  http://blog.naver.com/wlgml6652/221339935071
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155671328660829&id=100026538882128
  http://blog.daum.net/wlgml6652/30

  1 년전
 • 김승희

  문자를 통해 이벤트 참여하게 되었습니다. 정말 감사드려요. 다양한 이벤트를 해주시니 관심이 절로 가네요. 많은 사람들에게 사랑받는 두부플러스 되길 응원할께요 ~^^

  http://blog.naver.com/cjst1220/221339925517
  https://twitter.com/YYzG30zAI20n2yY/status/1029962773248319488
  https://story.kakao.com/cjst1220/fZLx6Z0ONJ0
  https://band.us/band/71285778/post/80

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=674971056202270&id=100010681445579&__xts__%5B0%5D=68.ARB385qIBcTbTV0Qh5oZXSSiCh813kSpaPWfROrTLEeObxnUk8dFj18OPnW_CPXcTTPgLx762Kce0VPqe36ahZLyo0uhi_j1V8k2F1QeDeqxBi_cJMQ7yCCaGuitzYndY0FEhFS3f3fO&__tn__=-R  1 년전
 • 김준형

  https://twitter.com/belovelys21/status/1029445042891411456

  이벤트 참여합니다

  1 년전
 • 이철우

  이제는 이벤트도 이런 sns라니!! 저는 마음으로 참여를 하겠습니다.^^
  두부플러스에서 이런 이벤트도 하고 정말 이제 최고의 솔루션다운 면모를 보여주네요. 화이팅입니다!!

  1 년전
 • 박소현

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=282870045840477&id=100023524522263

  이벤트 참여합니다~!
  두부랜드 파이팅~!

  1 년전
 • 박소라

  https://instagram.com/p/BmZ8ymqH7T-/
  꼭타고말것예요!!놓치지않을거예요!!

  1 년전
 • 김훈희

  [이벤트 참여]
  https://www.instagram.com/p/Bmakk2IHx5J/

  https://www.facebook.com/100003301939508/posts/1776245355828845/

  대한민국이 다 아는 두부플러스... 전 세계로 뻗어나가는 두부플러스 응원합니다^^

  1 년전
 • 오혜림

  이벤트 참여합니다 :)

  https://www.facebook.com/100001838558677/posts/2268699309867999/

  1 년전
 • 문성동

  동네방네 SNS 소문내기 공유했어요.

  https://twitter.com/ateMoon/status/1028875087330435074
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2162029300535892
  https://story.kakao.com/ate0226/ESqO4CGtkJ0
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/6o7xkLBXC6y

  1 년전
 • 김용원

  이벤트 참여합니다~!

  https://blog.naver.com/ywkim1606/221337768011

  1 년전

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.